Wtorek, 17 lipiec 2018 Imieniny: Anety, Bogdana i Jadwigi

Napisz do nas: sekretariat@rzeszow.rio.gov.pl


Pismo ogólne:


Sprawozdania JST:

 

2015-11-10


Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli za 2015 r.

Zgodnie z art. 30a ust. 4 i 5 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (j.t.: Dz. U. z 2014 r., poz. 191 z poźn. zm.) w dniu 17 lutego mija termin przekazywania do regionalnej izby obrachunkowej sprawozdań z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego. Sprawozdania sporządza się w formie pisemnej, a do regionalnej izby obrachunkowej przekazywane są również w formie elektronicznej.

Adres na który należy przesyłać sprawozdania w wersji elektronicznej:
karta.nauczyciela@rzeszow.rio.gov.pl.
Dane zawarte w wersji elektronicznej muszą być zgodne z danymi wykazanymi w sprawozdaniu przekazywanym w formie pisemnej.

Wzór formularza sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli za 2015 r. jest dostępny na stronie www.rio.gov.pl w zakładce "Systemy sprawozdawcze" lub na stronie www.men.gov.pl w zakładce „Finansowanie edukacji/Aktualności”.


 

2015-10-23


Informacja Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie dotycząca zmian w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych obowiązujących od 2016 r. Zmiany te należy uwzględnić w uchwałach organów stanowiących gmin w sprawach podatków i opłat lokalnych, które będą obowiązywały w 2016 r.


 

2015-10-22


Dotyczy uchwał „trybowych” podejmowanych na podstawie art. 80 ust. 4 i art. 90 ust. 4 ustawy o systemie oświaty

Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie informuje, że uchwały organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego podjęte na podstawie art. 80 ust. 4 i art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), w brzmieniu obowiązującym przed dniem 31 marca 2015 r., zachowują moc do dnia wejścia w życie uchwał tych organów podjętych na podstawie wyżej wymienionych przepisów, w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 7) oraz ustawą z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 357), nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2015 r.
W związku z tym zachodzi konieczność podjęcia nowych uchwał na podstawie art. 80 ust. 4 i art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, przy uwzględnieniu zmian wynikających z ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw oraz ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw, w terminie umożliwiającym wejście w życie tych uchwał z dniem 1 stycznia 2016 r.


 

2015-09-16


Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie zaprasza na dwudniowe szkolenie nt. „Wybrane zagadnienia dotyczące gospodarki finansowej jednostki samorządu terytorialnego”.
Szczegółowe informacje o szkoleniu


 

2015-09-02


Górne granice stawek kwotowych podatków i opłat na 2016 rok

W Monitorze Polskim w dniu 19 sierpnia 2015 r. pod pozycją 735 zostało opublikowane obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 5 sierpnia 2015 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2016 r.


 

2015-08-18


Ankieta w sprawie wybranych operacji finansowych

W związku z prowadzoną przez KR RIO analizą zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego z tytułu wybranych operacji finansowych publikujemy wzór zestawienia. Dane te zbierane są w związku z przygotowaniem materiałów na posiedzenie Podkomisji Stałej ds. Finansów Samorządowych Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej.


 

2015-07-22


Wykaz kwot subwencji ogólnej dla gmin, powiatów i województwa podkarpackiego na II kwartał 2015 roku


 

2015-06-19


Zarządzenie Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od pracy w 2015 r. dla pracowników


 

2015-04-17


Informacje praktyczne dotyczące wysyłki sprawozdania Rb-27ZZ i Rb-50 systemem BESTi@ do Informatycznego Systemu Obsługi Budżetu Państwa – Trezor


 

2015-04-16


W Dzienniku Ustaw z dnia 31 marca 2015 r. , poz. 459 opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 marca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sprawozdawczości budżetowej.
Komunikat Ministerstwa Finansów dotyczący zmian, które mają zastosowanie po raz pierwszy do sprawozdań miesięcznych za kwiecień 2015 r. i kwartalnych za I kwartał 2015 r., i sprawozdań Rb-WSa za 2015 rok opublikowany został na stronie Ministerstwa pod linkiem
www.finanse.mf.gov.pl/Budżetpaństwa/Finansesamorządów/Komunikaty oraz na stronie www.rio.gov.pl


 


<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | >>