Wtorek, 17 lipiec 2018 Imieniny: Anety, Bogdana i Jadwigi

Napisz do nas: sekretariat@rzeszow.rio.gov.pl


Pismo ogólne:


Sprawozdania JST:

 

2015-04-14


Wykaz kwot subwencji ogólnej dla gmin, powiatów i województwa podkarpackiego na I kwartał 2015 roku


 

2015-04-14


Informujemy, że na portalu szkoleniowym www.szkolenia.rzeszow.rio.gov.pl dostępne są materiały szkoleniowe.
Instrukcja pobrania materiałów szkoleniowych


 

2015-03-25


Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie zaprasza na szkolenie nt. Absolutorium dla zarządu z tytułu wykonania budżetu za rok 2014.
Szczegółowe informacje o szkoleniu


 

2015-03-24


Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie zaprasza na szkolenie nt. Sprawozdawczość budżetowa i sprawozdawczość w zakresie operacji finansowych jednostek samorządu terytorialnego za I kwartał 2015 r. wg obowiązujących przepisów.
Szczegółowe informacje o szkoleniu


 

2015-03-24


Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie zaprasza na szkolenie nt. Sprawozdawczość budżetowa i sprawozdawczość w zakresie operacji finansowych samorządowych jednostek organizacyjnych za I kwartał 2015 r. wg obowiązujących przepisów.
Szczegółowe informacje o szkoleniu


 

2015-02-10


Wykaz kwot subwencji ogólnej dla gmin, powiatów i województwa podkarpackiego na IV kwartał 2014 roku.


 

2015-01-16


Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie zaprasza na szkolenie nt. Zamknięcie ksiąg rachunkowych oraz sprawozdanie finansowe za rok 2014.
Szczegółowe informacje o szkoleniu


 

2015-01-15


Obowiązek dostosowania uchwał budżetowych na 2015 rok do nowej klasyfikacji

Z dniem 1 stycznia 2015 r. weszła w życie ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. z 2014 r. poz. 1877), która w art. 32 nałożyła na jednostki samorządu terytorialnego obowiązek przeznaczenia na zadania związane ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży środków w wysokości nie niższej niż zostały na te zadania naliczone w części oświatowej subwencji ogólnej, w wyniku podziału tej części subwencji określonego w przepisach wydanych na podstawie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Środki na ten cel powinny zostać wyodrębnione w dwóch nowych rozdziałach: „80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dzieci i młodzieży w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” oraz „80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych” wprowadzonych §1 pkt 1 lit h rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2014 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2014, poz. 1952).

Wyżej wymienionym rozporządzeniem (w §1 pkt 1 lit j) w dziale „900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” do rozdziału „90002 – Gospodarka odpadami” dodano objaśnienia w brzmieniu: „W rozdziale tym ujmuje się m. in. dochody gmin z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki gmin związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami, o których mowa w art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399, z późn. zm.)”.

Jednostki samorządu terytorialnego mają 3 miesiące na dostosowanie podjętej uchwały budżetowej do nowych przepisów rozporządzenia w sprawie klasyfikacji budżetowej, która wprowadziła powyższe rozdziały i objaśnienia. Natomiast jednostki, które będą podejmować uchwałę budżetową mają obowiązek uwzględnienia wyżej wymienionych zmian przy uchwalaniu budżetu.


 

2015-01-12


Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie informuje, że w dniach 9-10 lutego 2015 r. planuje zorganizować szkolenie nt. „Zamknięcie ksiąg rachunkowych oraz sprawozdania finansowe za rok 2014 ”. Szkolenie poprowadzić będzie Pani Lucyna Hanus – Prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu. Szczegółowe informacje zostaną przekazane w terminie późniejszym.


 

2014-12-23


Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie zaprasza na seminarium nt. Uprawnienia i obowiązki wójta (burmistrza, prezydenta) w zakresie gospodarki finansowej gminy.
Szczegółowe informacje o szkoleniu


 


<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | >>