Wtorek, 17 lipiec 2018 Imieniny: Anety, Bogdana i Jadwigi

Napisz do nas: sekretariat@rzeszow.rio.gov.pl


Pismo ogólne:


Sprawozdania JST:

 

2014-12-16


W Dzienniku Ustaw z dnia 10 grudnia 2014 r. , poz. 1773 opublikowano Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 15 października 2014 r. w sprawie jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych.


 

2014-12-09


Regionalna izba Obrachunkowa w Rzeszowie przypomina, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. z 2014 r. , poz. 119) jednostki samorządu terytorialnego mają obowiązek sporządzenia i przekazania sprawozdań Rb-27S i Rb-28S za miesiąc listopad 2014 r.


Sprawozdania te powinny być przekazane do regionalnej izby obrachunkowej do dnia 22 grudnia 2014 r. w formie dokumentu elektronicznego z wykorzystaniem informatycznego systemu Zarządzania Budżetami Jednostek Samorządu Terytorialnego BeSTi@. Sprawozdania przekazywane w formie dokumentu elektronicznego opatruje się bezpiecznym podpisem elektronicznym w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (J.t.: Dz. U. z 2013 r. , poz. 262), weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.


Izba zwraca uwagę na konieczność zapewnienia bezpiecznych podpisów elektronicznych nowo wybranym Starostom, Prezydentom, Burmistrzom i Wójtom.


 

2014-12-01


Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli za 2014 r.

Zgodnie z art. 30a ust. 4 i 5 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (j.t.: Dz. U. z 2014 r., poz. 191) w dniu 17 lutego mija termin przekazywania do regionalnej izby obrachunkowej sprawozdań z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego. Sprawozdania sporządza się w formie pisemnej, a do regionalnej izby obrachunkowej przekazywane są również w formie elektronicznej.

Adres na który należy przesyłać sprawozdania w wersji elektronicznej:
karta.nauczyciela@rzeszow.rio.gov.pl.
Dane zawarte w wersji elektronicznej muszą być zgodne z danymi wykazanymi w sprawozdaniu przekazywanym w formie pisemnej.

Wzór formularza sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli za 2014 r. jest dostępny na stronie www.rio.gov.pl w zakładce "Systemy sprawozdawcze" lub na stronie www.men.gov.pl w zakładce „Finansowanie edukacji/Aktualności”.


 

2014-11-20


Projektowane kwoty subwencji ogólnej dla gmin, powiatów i województwa podkarpackiego na 2015 rok.


 

2014-11-14


Wskaźniki dochodów podatkowych dla poszczególnych gmin, powiatów i województw na 2015 r.


 

2014-10-30


W Komunikacie z dnia 20 października 2014 r. opublikowanym w Monitorze Polskim z dnia 28 października 2014 r. poz. 955, Prezes Głównego Urzędu Statystycznego ogłosił, że średnia cena sprzedaży drewna, obliczona według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2014 r., wyniosła 188,85 zł za 1 m3 .


 

2014-10-30


W Monitorze Polskim z dnia 23 października 2014 r. poz. 935 opublikowano Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2014 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2015 – cena ta wynosi 61,37 zł za 1 dt.


 

2014-10-30


Klasyfikacja dochodów i wydatków wynikających z rozliczeń pomiędzy gminami z tytułu pokrywania kosztów wychowania przedszkolnego na podstawie art. 79a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.).

Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie informuje, że od 1 września 2014 r. obowiązuje przepis art. 79a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty zobowiązujący gminę, której mieszkańcem jest dziecko korzystające z wychowania przedszkolnego w publicznym przedszkolu lub publicznej innej formie wychowania przedszkolnego prowadzonych przez inną gminę, do zwrotu kosztów związanych z korzystaniem przez to dziecko z wychowania przedszkolnego w tych placówkach.
W związku z powyższym wydatki z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego powinny być ujmowane w dziale 801, w rozdziale 80104 – Przedszkola lub w rozdziale 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego w grupie „wydatki bieżące jednostek budżetowych na pozostałe zadania statutowe”, § 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego. Natomiast dochody z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego powinny być ujmowane w dziale 801, w rozdziale 80104 – Przedszkola lub w rozdziale 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego w grupie dochodów bieżących, § 0830 Wpływy z usług.”


 

2014-10-21


Wykaz kwot subwencji ogólnej dla gmin, powiatów i województwa podkarpackiego na III kwartał 2014 roku.


 

2014-10-21


Na stronie KR RIO (www.rio.gov.pl) została udostępniona nowa ZAUKTUALIZOWANA wersja szablonu zestawienia w systemie BeSti@ (z dn. 20.10.2014), który umożliwia przeniesienie wprowadzonych do systemu danych z tabeli Wieloletniej Prognozy Finansowej (zgodnej z rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U.2014 poz. 1127)) na lata 2014-... do Excela.


 


<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | >>