Wtorek, 17 lipiec 2018 Imieniny: Anety, Bogdana i Jadwigi

Napisz do nas: sekretariat@rzeszow.rio.gov.pl


Pismo ogólne:


Sprawozdania JST:

 

2011-12-05


W Dzienniku Ustaw Nr 232 poz. 1378 z 28 października opublikowano ustawę z dnia 16 września 2011 r. o redukcji niektórych obowiązków obywateli i przedsiębiorców.
W/w ustawą (art. 3) dokonano zmian w art. 6 ust. 9 pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. 2010 Nr 95, poz. 613 z późn. zm.) dotyczącym terminu składania przez osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki niemające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Agencji Nieruchomości Rolnych, a także jednostki organizacyjne Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe deklaracji na podatek od nieruchomości na dany rok podatkowy.
Zgodnie ze zmianami, od 1 stycznia 2012 r. termin ten będzie upływać z dniem 31 stycznia.


 

2011-11-17


W Dzienniku Ustaw nr 234 poz. 1385 z 3 listopada 2011 r. opublikowano Ustawę z dnia 16 września 2011r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi.
Zgodnie z Art. 59 wymienionej ustawy:
W ustawie z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2010 r. Nr 80, poz. 526 i Nr 127, poz. 857 oraz z 2011 r. Nr 139, poz. 814 i Nr 207, poz. 1230) w art. 51 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 w brzmieniu:
"2. Dotacje, o których mowa w ust. 1, mogą być udzielane również na budowę mieszkań komunalnych niezbędnych do zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych poszkodowanych w rozumieniu ustawy z dnia 16 września 2011 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi (Dz. U. Nr 234, poz. 1385).".


 

2011-11-16


Projektowane kwoty subwencji ogólnej dla gmin, powiatów i województwa podkarpackiego na 2012 rok.


 

2011-11-08


W Monitorze Polskim Nr 95 z dnia 25 października 2011 r. opublikowano Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2011 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2011 r.


 

2011-11-07


Na stronie www.rio.gov.pl został udostępniony szablon zestawienia w systemie BeSti@, który umożliwia przeniesienie wprowadzonych do systemu danych z tabeli Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-... do Excela.
Wygenerowany tym szablonem arkusz zawierający dane można edytować, formatować itp.
Raport ten zawiera dwa sposoby prezentacji danych:
1) WPF - wg układu budżetu (preferowany)
2) WPF - wg przepływu środków pieniężnych (układ wynikający z Metodyki opracowania WPF z 2011 r.)

WPF - wg układu budżetu jest zgodny ze wzorem zaakceptowanym przez Ministerstwo Finansów.

Wraz z szablonem udostępniono instrukcję jego wczytania do systemu.


 

2011-11-03


Pismo Ministerstwa Finansów z dnia 31 października 2011 r. dotyczące przekazywania danych zawartych w wieloletniej prognozie finansowej przy wykorzystaniu systemu BeSTi@.


 

2011-11-03


Stawki podatków i opłat lokalnych na 2012 r.

Minister Finansów obwieszczeniem z dnia 19 października 2011 r. określił górne granice stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2012 r. oraz obwieszczeniem z dnia 20 października 2011 r. określił stawki podatku od środków transportowych obowiązujące w 2012 r.
1. Górne granice stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2012 r.
2. Stawki podatku od środków transportowych obowiązujące w 2012 r.


 

2011-11-02


W Monitorze Polskim Nr 95 z dnia 25 października 2011 r. pod pozycją 969, opublikowano komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2011 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2011 r.
Na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969, z późn. zm.) ogłasza się, że średnia cena skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2011 r. wyniosła 74,18 zł za 1 dt.


 

2011-10-13


Wykaz kwot subwencji ogólnej dla gmin, powiatów i województwa podkarpackiego na III kwartał 2011 roku.


 

2011-09-19


W Dzienniku Ustaw nr 182 poz. 1083 z 1 września 2011 r. opublikowano rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 sierpnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu środków publicznych niezaliczanych do środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.
Wymienionym rozporządzeniem zmieniono między innymi:
1) w §1:
a) w ust. 1 dodaje się pkt 7 w brzmieniu:
"7) środki pochodzące z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej, przeznaczone na usuwanie skutków powodzi z maja i czerwca 2010 r."


 


<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | >>